Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających posiadane uprawnienia do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. WORD w Gorzowie Wlkp.  prowadzi kursy kwalifikacyjne w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
 2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  1. podstawowego (kategoria B prawa jazdy) 199, w tym 154 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;
  2. rozszerzającego - 91, w tym 46 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy (A, C lub D).
 3. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 3-4- miesięcznego kursu. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy - (zajęcia teoretyczne), zajęcia praktyczne odbywać się będą w dni powszednie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do kursu kwalifikacyjnego składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
  2. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do uczestników kursu;
  3. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  4. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  5. prawo jazdy potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. B oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej jednego roku;
  6. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat (dot. osób rozszerzających zakres posiadanych uprawnień);
  7. dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 2. Skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom wydaje WORD w Gorzowie Wlkp. Koszty badań lekarskich i psychologicznych ponoszą zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora lub egzaminator, który:

 1. Uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.
 2. Uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

 

Promocyjna cena kursu podstawowego wynosi:

kat. B – 3 300 zł + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (we własnym zakresie i na własny koszt uczestnika kursu).

Cena kursu rozszerzającego zakres posiadanych uprawnień  wynosi:

- kat. C – 2 200 zł + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (we własnym zakresie i na własny koszt uczestnika kursu),

- kat. D – 2 300 zł + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (we własnym zakresie i na własny koszt uczestnika kursu).

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 - 15:30 pod numer tel. 508 396 159 lub 95  732 29 90, 

pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź