Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-23.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Nie zapewniono celu linku w kontekście,
 • Elementom sterującym nie towarzyszy widoczna etykieta w nazwie,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego .
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w dniu 2020-10-02.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kubiński, informatyk@wordgorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 732 62 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejścia do budynku stanowią barierę architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Brak pochylni, platform, informacji głosowych. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 4. Na potrzeby osób niepełnosprawnych udostepniony został pojazd gąsieniocowy "schodołaz". Na elewacji budynku został zainstalowany przycisk przywoławczy.
 5. WORD w Gorzowie Wlkp. nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Aby skutecznie komunikować się z naszym Ośrodkiem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
  • napisać pismo na adres Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp,
  • wysłać e-mail na adres: sekretariat@wordgorzow.pl
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 95 725 76 44,
  • Egzamin teoretyczny dla kategorii B prawa jazdy, zdawany w języku polskim, dostępny jest z tłumaczem języka migowego wyświetlanym podczas egzaminu na monitorze. Aby móc odbyć egzamin w takiej formie kandydat, przy zapisie na wybrany termin egzaminu, powinien poinformować o tym pracownika BOI.
 6. Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego, dla których obsługa myszki jest problemem, mogą korzystać z funkcjonalności ekranów dotykowych.
 7. Osoby, chcące zapisać się na egzamin mogą skorzystać ze strony Info-car.pl, dzięki czemu dokonają rezerwacji i opłaty za egzamin bez koniczności osobistej wizyty w siedzibie Ośrodka.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź